If xy + k = k and x is not 0, which of the following must be true?


x > y

x + y = 0

y = 0

~$\left | x-y \right |=0$~

xy = 1

考题讲解
还没有题目讲解(毕出老师会陆续发布对官方考题的解读,请保持关注)。

登录注册 后可以参加讨论

快来第一个发言吧
Prep2007E2-PS