If x2 - 2x - 15 = 0 and x > 0, which of the following must be equal to 0 ?

I. x2 - 6x + 9

II. x2 - 7x + 10

III. x2 - 10x + 25I only

II only

III only

II and III only

I, II, and III

考题讲解

题目分析:

~$x^2$~ − 2x − 15 = 0 解得x=5或者x=-3,又因为x>0,所以x=5;

代入三个代数式:

I. ~$x^2$~− 6x + 9=25-30+9 =4 非0;

II. ~$x^2$~− 7x + 10=25-35+10=0.

III. ~$x^2$~− 10x + 25=25-50+25=0.

或者另三个一元二次代数式为0,求三个方程的解,看看有没有解为5.其中一个解为5就是所求。

综上:答案就是D.

展开显示

登录注册 后可以参加讨论

快来第一个发言吧
OG2018Q-PS

考点
知识点