If k = -1, which of the following is (are) true?

I.  kk = k

II.  ~$\left | k \right |=-k$~

III.  k0 = -k


I only

I and II only

 I and III only

 II and III only

I, II, and III

考题讲解
还没有题目讲解(毕出老师会陆续发布对官方考题的解读,请保持关注)。

登录注册 后可以参加讨论

GMATLA-PS