If x2 – 2 < 0, which of the following specifies all the possible values of x ?


0 < x < 2

~$0< x< \sqrt{2}$~

~$-\sqrt{2}< x< \sqrt{2}$~

-2 < x < 0

-2 < x < 2

考题讲解
还没有题目讲解(毕出老师会陆续发布对官方考题的解读,请保持关注)。

登录注册 后可以参加讨论

快来第一个发言吧
GMATLA-PS