If the sequence x1, x2, x3, …, xn, … is such that x1  = 3 and xn+1 = 2xn – 1 for n ≥ 1, then x20 – x19 =


219

220

221

220-1

221-1

考题讲解
还没有题目讲解(毕出老师会陆续发布对官方考题的解读,请保持关注)。

登录注册 后可以参加讨论

GMATLA-PS