1487739047_58ad18a7826b7.png

On line segment AD shown, AB = ~$\frac{1}{2}$~CD and BC = 10.  If AD = 100, then CD =


40

45

50

55

60

考题讲解
还没有题目讲解(毕出老师会陆续发布对官方考题的解读,请保持关注)。

登录注册 后可以参加讨论

快来第一个发言吧
GMATLA-PS